Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam

Tìm kiếm khu vực của

Properties

 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương
 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương
 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương
 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương
 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương
 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương
 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương
 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương

 SBD – FFS06 Chuyển Nhượng Nhà Máy Hiện Đại tại Bình Dương

iconTân Uyên, Bình Dương

icon

Toàn bộ khu vực:18,500 m²

Khu vực trống:13,000 m²

SHP-F31 Ready-built Factory for Lease in Hai Phong
SHP-F31 Ready-built Factory for Lease in Hai Phong
SHP-F31 Ready-built Factory for Lease in Hai Phong

SHP-F31 Ready-built Factory for Lease in Hai Phong

iconHai An, Hai Phong

icon

Toàn bộ khu vực:140900 m²

Khu vực trống:96000 m²

STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh
STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh

STN – LFL02 Đất Công Nghiệp cho Thuê tại Tây Ninh

iconMộc Bài, Tây Ninh

icon

Toàn bộ khu vực:108 ha

Khu vực trống:78 ha

STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang
STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang

STG – FFS05 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Tân Phước – Tiền Giang

iconTân Phước, Tiền Giang

icon

Toàn bộ khu vực:20,000 m²

Khu vực trống:12,148 m²

SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh
SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh
SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh
SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh
SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh
SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh
SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh
SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh

SQN-W30 Bonded Warehouse for Lease in Quang Ninh

iconHa Long, Quang Ninh

icon

Toàn bộ khu vực:145,000 m²

Khu vực trống:85,750 m²

SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương
SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương
SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương
SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương
SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương
SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương
SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương
SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương
SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương

SBD – FFS04 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Bình Dương

iconBến Cát, Bình Dương

icon

Toàn bộ khu vực:21,749 m²

Khu vực trống:14,354 m²