Shopee đất cho thuê | Industrial Savills Vietnam Shopee đất cho thuê | Industrial Savills Vietnam

Shopee đất cho thuê

  • Thỏa thuận: Land lease
  • Khách hàng: Shopee
  • Chủ nhà: TTC (Tan Thuan)
  • Quốc tịch Singapore
  • Ngành nghề nghiệp: E-Commerce
  • Vị trí: Tan Thuan EPZ, District 7, HCMC
  • Kích thước: (m2) 8,220 m2
  • Thời hạn thuê: 2047
  • Đã hoàn thành: 2016